Artikel 1| De kilometervergoeding wordt steeds apart in rekening gebracht en wordt opgesteld volgens de wettelijk vastgestelde tarieven. Je kan dit forfaitair bedrag dat jaarlijks aangepast wordt consulteren op de website van de Vlaams Overheid.

Artikel 2| In geval van annulatie dient men de professional organiser Silke Van den Broeck, 5 werkdagen voorafgaand de geplande afspraakdatum te verwittigen per mail én per telefoon. Indien men pas verwittigt buiten de gevraagde te respecteren termijn van 5 werkdagen wordt 100% van het bedrag van de geplande sessie of workshop (inclusief alle extra bijkomende kosten zoals catering,… ) per direct gefactureerd.

Artikel 3| Het plan van aanpak wordt opgesteld met een geraamde kost van het volledige traject. Echter dient de klant per sessie te betalen. Dit kan betaald worden per overschrijving vooraf, cash of via de KBC-app. Een volgende sessie kan dus pas doorgaan als de voorgaande sessie reeds werd betaald. Het traject wordt pas verder gezet in geval van betaling. In geval van aansleping langer dan 1 maand zonder enige verderzetting/ reactie wordt het contract ontbonden en wordt per direct het openstaand saldo + 50% van de voorziene sessies (bepaald in het plan van aanpak) opgeëist. Te vermeerderen met eventuele advocaatkosten, gerechts- of invorderingskosten.

Artikel 4| Facturen waarbij geen trajectverdeling van toepassing is dienen binnen de wettelijke 30 dagen vergoed te worden.

Artikel 5| De professional organiser staat niet in voor het heffen, tillen en verplaatsen van zware voorwerpen en meubelen. Indien dit, in dit traject nodig blijkt te zijn dien je deze taak zelf uit te voeren of beroep te doen op derden. Dit gebeurt dan ook buiten de sessie-uren zodat jouw sessie ten volle kan benut worden.

Artikel 6| Het reinigen van spullen en ruimtes worden beperkt tot het hoogst nodige. Het is niet de bedoeling dat de gehele ruimte intensief gepoetst wordt door de professional organiser.

Artikel 7| Het overbrengen van goederen naar het containerpark dient door de klant zelf uitgevoerd te worden omwille van de eventuele kosten die verbonden zijn aan een containerpark. Het afleveren van goederen aan de 2de handswinkel/ kringloopwinkel kan uitgevoerd worden in overleg met de professional organiser.

Artikel 8| In geval van ontbinding van een traject dient het openstaande saldo per direct vergoed te worden aan de professional organiser. Elke vorm van contractbinding dient onmiddellijk afgehandeld te worden. Melding van ontbinding dient telefonisch én per mail bevestigd te worden naar de professional organiser toe. In geval van aansleping langer dan 1 maand zonder enige reactie, zal per direct het openstaand saldo + 50% van de voorziene sessies (de hoedanigheid bepaald in het plan van aanpak) opgeëist worden. Te vermeerderen met eventuele advocaatkosten, gerechts- of invorderingskosten.

Artikel 9| De professional organiser is gebonden aan de wet op Privacy en dus verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie in het kader van één enkel traject. Hier kan u meer informatie terugvinden met betrekking tot de privacyverklaring van Get it Organised.

Artikel 10| Alle offertes, facturen en overeenkomsten berusten uitsluitend op de Belgische wetgeving. Geschillen die onderling niet onder de gewone klachtregeling vallen worden doorverwezen naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent.